tavainimene

Kesktase

Posted in * by tavainimene on 23/03/2011

 

antakse kätte allkirja vastu вручается под расписку
asjaolude väljaselgitamine выяснение обстоятельств
avalduse alusel на основании заявления
edasikaebamise tähtaeg срок обжалования
haldusakti kehtetuks tunnistamine признание административного акта недействительным
halduskohtumenetluse seadustik административно-процессуальный кодекс
haldusmenetlus административное производство
hoiatamismenetlus предупредительное производство 
ilmumise kohustuslikkus обязательность явки
kaalutlusõigus дискреционное право
kaebust läbi vaatamata jätma  оставить жалобу без рассмотрения
kantakse protokolli заносятся в протоколы
karistusseadustik пенитенциарный кодекс
kehtestatud korras в установленном порядке
kiirmenetlus ускоренное производство
kinnitatud koopia заверенная копия
kohtuväline menetleja внесудебный производитель
kokkuleppemenetlus согласительное производство
kuupäev sõnadega число прописью
lisatud dokumentide nimekiri список прилагаемых документов
menetleja лицо, ведущее производство
menetlusalune isik лицо, в отношении которого ведется производство
mõjuv põhjus уважительная причина
puuduste kõrvaldamine устранение недостатков
seadusega ettenähtud juhtudel в предусмотренных законом случаях
sundtäitmine принудительное исполнение
süüteokoosseis состав виновного деяния
trahviteade извещение о штрафе
tähtaja möödumisel по истечении срока
täitmisele pöörama обратить к исполнению
vaidemenetluse korras в порядке производства по возражению
väärteoasi дело о проступке
väärteomenetluse seadustik деликтно-процессуальный кодекс
üldmenetlus общее производство
ütlusi andma дать показания
jää hakkas liikuma, härrased vannutatud mehed лед тронулся, господа присяжные заседатели
võib-olla anda sulle ka selle korteri võti, kus raha seisab? может быть, тебе дать еще ключ от квартиры где деньги лежат
Advertisements

2 kommentaari

Subscribe to comments with RSS.

  1. p-karu said, on 24/03/2011 at 00:25

    Bliže k telu, kak govoril Mopassan.

  2. tavainimene said, on 24/03/2011 at 09:57

    “Тяни лямку, эстет!”


Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: