tavainimene

Vaide näidis

Posted in * by tavainimene on 01/01/2007

Arvukatele otsijatele. NB! Tegemist ei ole ametliku blanketiga. Mina ei vastuta millegi eest. Parkimistrahvi vaidlustamiseks on suuremate linnade veebilehtedel spetsiaalsed vormid. Uurige asja ka riigiportaalist www.eesti.ee


VAIE


Kellele: (vaidlustatava haldusakti andnud
või toimingu teinud asutuse
nimi ja aadress)


Vaide esitaja nimi (organisatsiooni korral organisatsiooni nimi ja esindaja nimi):
isikukood/registrikood:
postiaadress:
telefon:
faks:
e-posti aadress:


Vaidlustan järgmise haldusakti (nimi) / toimingu (sisu): …

Leian, et haldusakt/toiming rikub minu õigusi, ja põhjendan seda järgnevalt: …

Taotlen seda vaiet esitades, et …

Lisan vaidele järgmised dokumendid:


Kinnitan, et vaieldavas asjas ei ole vaide esitamise hetkel jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust.
Olen nõus, et vastus vaidele saadetakse mulle elektrooniliselt e-posti aadressil …Vaide esitamise kuupäev:                                                                           Vaide esitaja allkiri: